Бидний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд  зохицуулах зорилгоор 2011 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын шууд удирдлага дор Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ажлын албыг үүсгэн байгуулсан. НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зорилгоор БОНХАЖЯ (хуучин нэрээр) нь 2015 онд Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ажлын албанд түшиглэн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (УАӨТХН)-ийг Байгаль Хамгаалах Сан (хуучин нэрээр)-гийн харьяа байгуулсан. УАӨТХН-ийн үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дараах төслүүд хэрэгжиж байна. Үүнд:

 

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ