Хурал, семинар
оны -р сараас оны -р сарын хооронд 
-
Эрчим хүчний хүрэлцээ ба хэмнэлт зөвлөгөөн2022-11-29

Эрчим хүчний хүрэлцээ ба хэмнэлт зөвлөгөөн

Тээврийн салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжилт, тайлагнал, баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлэх аргачлалын сургалт2022-11-18

  Модул 1: Хүлэмжийн хийн талаарх суурь ойлголт, тээврийн салбарын үзүүлэх нөлөөлөл Модул 2: Тээврийн салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжилт, тайлагнал, баталгаажуулалтын (ХТБ) тогтолцоог хэрэгжүүлэх аргачлал 

Тээврийн салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах (ХТБ) тогтолцоог хэрэгжүүлэх аргачлалын сургалт2022-10-26

Тээврийн салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах (ХТБ) тогтолцоог хэрэгжүүлэх аргачлалын сургалт

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ